ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VIII КЛАС – 2 (две) паралелки

 • Форма на обучение – дневна
 • Срок на обучение – пет години
 • Разширено изучаване на английски език
 • Втори чужд език – испански език
 • Балообразуващи предмети: 
  – утроената оценка по български език и литература от национално външно оценяване,
  – оценката по математика от национално външно оценяване,
  – оценката по чужд език – английски език от свидетелството за основно образование,
  – оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за основно образование
 • Профилиращи предмети:
  1. Български език и литература    
  2. История и цивилизации    
  3. Философия   
  4. Английски език            

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

Професия „Изпълнител на термални процедури”, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове” от професионално направление „Терапия и рехабилитация” за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация

 • Форма на обучение – дневна
 • Срок на обучение – пет години
 • Чужд език – английски език
 • Втори чужд език – испански език
 • Балообразуващи предмети:
  – утроената оценка по български език и литература от национално външно оценяване,
  – оценката по математика от национално външно оценяване,
  – оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование,
  – оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за основно образование

 • Как да кандидатствате?
  1. На място в училището – всеки работен ден през юли и август от 9.00 ч. до 16.00 ч. в стая 208 в сградата на гимназията.
 • Свидетелство за завършено основно образование;
 • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар (само за професионалната паралелка);
 • Служебна бележка с резултатите от изпитите.
  2. Онлайн:
 • Сканирано медицинско свидетелство, издадено от личния лекар (само за професионалната паралелка);
 • Служебна бележка с резултатите от изпитите.
 • ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛ.:
  0988 70 63 65 ; 062 62 96 94 ; 062 62 17 69

  ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩАЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА, съгласно заповед № РД 09-2045/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката
ВИД ДЕЙНОСТСрок
1.Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.от 08.07 до 10.07.2024 г. вкл.
2.Обявяване на резултатите на първи етап на класиранедо 12.07.2024 г. вкл.
3.Записване на класираните ученици на първи етап в училището или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранеот 15.07 до 17.07.2024 г. вкл.
4.Обявяване на резултатите от втори етап на класиранедо 19.07.2024 г. вкл.
5.Записване на класираните ученици на втори етап на класиранеот 22.07 до 24.07.2024 г. вкл.
6.Обявяване на свободните места за трети етап на класиране25.07.2024 г.
7.Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране26.07.2024 г. и 29.07.2024 г.
8.Обявяване на резултатите от трети етап на класиранедо 30.07.2024 г. вкл.
9.Записване на класираните ученици на трети етап на класиране31.07.2024 г. и 01.08.2024 г.
10.Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиранедо 02.08.2024 г. вкл.
11.Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране05.08.2024 г. и 06.08.2024 г.
12.Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 07.08.2024 г. вкл.
13.Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиранеот 08.08 до 09.08.2024 г. вкл.
14.Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12.08.2024 г. вкл.
15.Попълване на свободните места след четвърти етап на класиранеопределя се от директора – до 11.09.2024 г.
16.Утвърждаване на реализирания държавен план-приемдо 14.09.2024 г. вкл.