ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VIII КЛАС – 2 (две) паралелки

1. Профилирана паралелка с профил „Хуманитарни науки“

с изучаване на „Право и журналистика“

 • Форма на обучение – дневна.
 • Срок на обучение – пет години.
 • Разширено изучаване на чужд език – английски език.
 • Втори чужд език – испански език
 • Балообразуващи предмети: – утроената оценка по български език и литература от национално външно оценяване, оценката по математика от национално външно оценяване, оценката по информационни технологии от удостоверението за завършен седми клас, оценката по чужд език – английски език от удостоверението за завършен седми клас. 
 • Профилиращи предмети:
  1. Български език и литература    
  2. История и цивилизации    
  3. Философия   
  4. Английски език            

2. Професионална паралелка „Терапия и рехабилитация“ и „Лаборант“

– Професия „Изпълнител на термални процедури”, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове” от професионално направление „Терапия и рехабилитация” за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация

– Професия „Лаборант“, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства” от професионално направление „Химични продукти технологии” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация

 • Форма на обучение – дневна.
 • Срок на обучение – пет години.
 • Брой паралелки – една
 • Чужд език – английски език.
 • Втори чужд език – испански език
 • Балообразуващи предмети:
 • за „Терапия и рехабилитация“ – утроената оценка по български език и литература от национално външно оценяване, оценката по математика от национално външно оценяване, оценката по биология и здравно образование и оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование.
 • за „Лаборант“ – утроената оценка по български език и литература от национално външно оценяване, оценката по математика от национално външно оценяване, оценката по химия и опазване на околната среда и оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование.
 • Как да кандидатствате?
  1. На място в училището – Училищната комисия по приема на ученици ще работи всеки работен ден през юли и август от 8.00 ч. до 17.00 ч. в стая 208 в сградата на гимназията.
  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар;
  • Служебна бележка с резултатите от изпитите.
   2. Онлайн:
  • Сканирано медицинско свидетелство, издадено от личния лекар;
  • Служебна бележка с резултатите от изпитите.
 • ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛ.: 0988 70 63 65 ; 062 62 96 94 ; 062 62 17 69
 • За информация и записване на ученици в Общинското ученическо общежитие позвънете на тел. 0878 105 527
  ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩАЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА /съгласно заповед № РД 09-4061/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-891/24.04.2023 г. на министъра на образованието и науката/
ВИД ДЕЙНОСТСрок
1.Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.от 05.07 до 07.07.2023 г. вкл.
2.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12.07.2023 г. вкл.
3.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранеот 13.07 до 17.07.2023 г. вкл.
4.Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19.07.2023 г. вкл.
5.Записване на приетите ученици на втори етап на класиранеот 20.07 до 24.07.2023 г. вкл.
6.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25.07.2023 г.
7.Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26.07 – 27.07.2023 г. вкл.
8.Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31.07.2023 г. вкл.
9.Записване на приетите ученици на трети етап на класиранеот 01.08 до 02.08.2023 г. вкл.
10.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04.08.2023 г.
11.Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиранеот 07.08 до 08.08.2023 г. вкл.
12.Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 10.08.2023 г. вкл.
13.Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиранеот 11.08 до 14.08.2023 г. вкл.
14.Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 16.08.2023 г. вкл.
15.Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиранеопределя се от директора – до 10.09.2023 г. вкл.
16.Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14.09.2023 г. вкл.