П Л А Н – П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

                                                                                                                        Утвърждавам!
Директор: П. Витанов

П Л А Н – П Р О Г Р А М А

ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 / 2022 учебна година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението

       Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

      Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

         В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

        Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

        Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

  ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ  
1 No2 Наименование на мярката3 Ефект на мярката4 Отговорник по мярката5 Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП  6 Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката 
1.1  Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка
1.1.1  Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2020-2021 г. пред ПСГодишна отчетност на цялостната политика по   личностното развитие   директор  Годишен доклад   Срок: 15 септември 2021 г.        Класни ръководители     
       
1.1.2Разработване на годишен план-програма за БДПГодишна плановост на мерки по БДП Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на ученицитеАктуализиран План за действие за БДП.   Срок: ежегодно 15 септември 2021-2029 г.Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището. 
1.1.3Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП ПС и РУО      Годишна отчетност на училищната политика по БДП – състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП.  Директор  Края на учебната годинаДоклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП.     
1.1.4Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището/Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво  Директор, главен счетоводителПредвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП    Срок: постоянен.Бюджетен разчет Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП. 
       
1.2Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП 
1.5.1Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика. Излъчване на ясни и в общественото пространство.ДиректорАктивна медийна политика. Срок: постоянен.Официална интернет страница на училището 
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  
2.1Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата
2.1.1Оптимизирано обучение на ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка: осъвременяване на учебната документация по  БДП   заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;   определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в  училищата;   интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети.   използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;   обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;   подпомагане на учителите в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;     насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;   практическа насоченост на уроците – да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика – както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение.осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на учениците по БДП Подготвени ученици в областта на БДП.  Директор,  класни ръководители  Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП. Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.   
2.1.2Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.Подкрепа за творческите изяви на учениците по темата за БДП.  Учители, класни ръководителиИзпълнени извънкласни инициативи по БДП за ученици в системата на образованието. Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.1.3Участие в национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата.Подкрепа за творческите изяви на учениците по темата за БДП.  Директор, учители, класни ръководителиИзпълнени инициативи по БДП за ученици в системата на образованието. Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.1.4Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на ученици в пътните превозни средства.Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на ученицитеИзпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на ученици. Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора 
2.1.5Провеждане на кампании, насочени към ученици.  Подготвени деца и ученици в областта на БДП. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата.Директор, учители, класни ръководителиИзпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици.  Срок: постоянен.Докладвана от  Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.1.6.1Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки – за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.Директор, учители, класни ръководителиИзпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование Срок: 15.09 – 30.09.2021 г.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
       
2.1.2Активизиране на дейността на училищния щаб в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност .Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на ученицитеДейност на училищния щаб Срок: постоянен.Отчети за дейността на щаба   
2.2Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
2.2.1Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.Популяризиране на политиката за БДП.Директор, учители, класни ръководители Организирано и проведено мероприятие. Срок: ежегодно, 29 юни.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.2.2Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.Популяризиране на политиката за БДП.Директор, учители,  класни ръководители Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
П Л А Н – П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА